Aktualności


Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE I PUBLICZNE GIMNAZJA

 

Kandydaci zamieszkali odpowiednio w odwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum:
1. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;
2. są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20u ustawy o systemie oświaty.

 

 

Kandydaci zamieszkali odpowiednio poza odwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum:
1. podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu,
2. mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum).

 

Kryteria - w postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria zawarte w statucie danej szkoły. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania na punkty.

 

 

Terminy:
1. postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów - w przypadku publicznej szkoły podstawowej - określa statut szkoły;
2. postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów - w przypadku publicznego gimnazjum - określa właściwy kurator oświaty;
3. postępowania uzupełniającego - w przypadku gimnazjum wyznacza dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów jest ukończenie szkoły podstawowej.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum dwujęzycznego może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 

 

dokumenty do pobrania: 

 

  

[pobierz] 0.1 MB rekrutacja---informacje-o-uczniu

Formularz

[pobierz] 0.1 MB f-739-2-zarz-5-rekrutacja-gimn

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

ZAPRASZAMY 

na

Dzień Otwarty w PublicznymGimnazjum

w Zespole Szkół w Radzanowie 

 

dnia 15 marca (Sobota)

godz 11:00 

 

 

Bezpieczna zima z WOPR i Gaz – System. S.A”

 

W grudniu zostało przeprowadzone spotkanie z młodzieżą gimnazjalną pt: „Bezpieczna zima z WOPR i Gaz- System S.A” na temat bezpiecznych zachowań na zamarzniętych akwenach wodnych.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zaproszenie na uroczyste otwarcie...
Budynek szkoły
Budynek szkoły

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych  m.in. zajęcia artystyczne, muzyczne. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner

Gimnazjum - Logo szkoły
Gimnazjum - Logo szkoły
Szkoła Podstawowa - Logo
Szkoła Podstawowa - Logo